Publisering av bilder og film

Alkohol

Idrettens holdning til alkohol - Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i)

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Røyk og snus

Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

3. Tribunekulturen skal være røykfri.

4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Alt du trenger å vite om dugnad og frivillighet.

Markedsføring overfor mindreårige i idretten.

Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten.


Retningslinjer for lege- og sanitetstjenesten ved idrettsarrangement

Kvalifikasjoner, prosedyrer og utstyr:

  • Personellet skal være kvalifisert til å utføre de fagrelaterte oppgaver som det aktuelle arrangement kan gi. Dette omfatter livreddende førstehjelp som bl.a. hjerte/lungeredning.
  • Personellet skal beherske oppdaterte prosedyrer for førstehjelp på skadestedet/åsted for akutt sykdom og under transport.
  • Førstehjelp skal gis til alle som har behov for på stedet og under transport.
  • Det medisinsktekniske utstyr skal være tilpasset de forventede arbeidsoppgaver. Dette omfatter også tilgang til hjertestarter.
  • Diagnostikk og behandlingstiltak må journalføres og stilles til disposisjon for den/de instanser som overtar behandlingen.
  • Medisinsk leder skal være lege og er ansvarlig for diagnostikk og behandling.
  • Ved konkurranser hvor lag/nasjoner har med egen lege skal medisinsk leder informere disse om beredskapen og evt. be om deres deltakelse i denne.
  • Ved internasjonale mesterskap skal det være separate behandlingsrom for utøvere andre som blir akutt syk/skadet.

Sanitetspersonell med ambulanse skal være til stede ved:

- Lagidrettskonkurranser og kamper.
- Idrett på trafikkerte gater og veier.
- Lege må være tilkallbar med tilstrekkelig kort responstid (utrykning).

I tillegg skal lege være til stede ved:

- Alle nasjonale mesterskap og andre større konkurranser.
- Alle internasjonale konkurranser/mesterskap.
- Alle konkurranser der utveksling av harde støt/slag er en del av konkurransen.
- Konkurranse der arrangør er pålagt ansvar for tilskuernes sikkerhet.
- Alle konkurranser der medisinske råd og veiledning i umiddelbar tilslutning til konkurransen kan være nødvendig som:
- Idrettsarrangement der større masser deltar, og særlig når det omfatter mange aldersgrupper; svært unge og eldre deltagere.
- Idretter som medfører fare for ekstreme temperaturforhold og de dertil hørende komplikasjonsmuligheter som overopphetning og underkjøling.
- Idretter med stor hastighet som vesentlig element (utfor, motorsport med mer).

Medisinsk leders plikter:

- Se ovenfor. I tillegg:
- Varsle stevneledelsen om risikomomenter.
- Be om utbedring av slike før konkurransen kan fortsette; evt. be juryen vurdere avlysning.
- Gi informasjon til deltakere om spesielle medisinske/fysiologiske forhold (temperatur, væskeinntak, kuldebeskyttelse).
- Sørge for adekvat førstehjelp etter angitte prosedyrer (se ovenfor).
- Sørge for rask og adekvat videre transport etter stabilisering av pasienten når det er nødvendig.

Arrangørens plikt overfor helsepersonallet:

- Sørge for gode arbeidsforhold for helsepersonellet.
- Ta legen med i hovedledelsens planlegging.
- Sørge for forsikring for helseberedskap og personell.

Dersom medisinsk leders råd settes til side, vil ansvaret for evt. medisinske konsekvenser ligge på arrangøren.

Veileder for medisinsk behandling.

Retningslinjene er utarbeidet av Idrettsmedisinsk Råd

Etisk handel

Rutine for varsling i Lura IL

Du oppfordres med dette til å varsle om uverdige og/eller kritikkverdige forhold i Lura IL.

To alternativ til hvordan du kan gå fram:

  1. Du kan skriftlig eller muntlig fremlegge din varsling overfor nærmeste leder, trener eller klubbens kontaktperson(er). Du kan selv velge om du skal være anonym.
  2. Du kan enkelt fylle ut skjema som lastes ned via lenken under her. Dette leverer du til klubbens kontaktperson(er).

Last ned skjema her(kommer snart)

Hvordan vi følger opp en varslingssak

Alt etter sakens karakter, vil våre kontaktpersoner vurdere hvordan den skal håndteres og eventuelt hvor den skal varsles videre. Lura IL streber etter å reagere på varslinger innen få dager.

Kontaktpersoner for varsling i Lura IL

Hovedstyremedlem Linda Dogru eller via telefon 41281429

En kan også kontakte Daglig leder.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle». Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. De finner du her.

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.
Her finner du veilederen.

Du kan også bruke skjema for varslingssaker som er mulig å laste ned lenger oppe på denne siden.